Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky Expres Menu dle GDPR vydaných společností Expres Menu, s.r.o. IČ 25927078, DIČ CZ25927078, se sídlem Petříkovická 518, 541 03 Trutnov („Zásady“ a „společnost Expres Menu“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje firma Expres Menu (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží na provozní prodejně i e-shopu Expres Menu a při návštěvách internetových stránek provozovaných Expres Menu a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Expres Menu tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Expres Menu a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o produkty Expres Menu a návštěvníků internetových stránek provozovaných firmou Expres Menu, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Expres Menu.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je firma Expres Menu schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany firmy Expres Menu dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení

V případě jednorázového prodeje zboží v podnikové prodejně je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě

3. Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

 • druh a specifikace zakoupeného zboží
 • objem odebraného zboží a jejich cena
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce

4. Údaje z komunikace mezi Expres Menu a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s prodejem zboží mezi firmou Expres Menu a zákazníkem. Jedná se písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, SMS zpráv, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a Expres Menu.

5. Kamerové záznamy z podnikové prodejny Expres Menu a z prostor Expres Menu

Firma Expres Menu umísťuje do podnikové prodejny Expres Menu a prostor firmy kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Expres Menu. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Expres Menu, ale jejich zpracování umožní společnosti Expres Menu zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků Expres Menu na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
 • údaje o nákupu produktů, výhod a typovém chování (jsou zpracovány u zákazníků Expres Menu na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
 • • obsah košíku a emailová adresa zákazníka za účelem nezávislého hodnocení nákupu (jsou odesílány třetí straně Heuréka.cz, Zboží.cz a Google nákupy pouze u zákazníků Expres Menu, kteří k tomu dali během nákupu souhlas)
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Expres Menu (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Expres Menu získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných firmou Expres Menu, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel). O službě cookies se můžete více dozvědět např. na http://www.imedia.cz.

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Expres Menu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Expres Menu

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Expres Menu a ochranu oprávněných zájmů Expres Menu je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné produkty prodávat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • vyúčtování za nakoupené produkty (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • výměna údajů mezi firmou Expres Menu a doručovacími společnostmi pro zajištění doručení objednaného zboží, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)
 • výměna údajů mezi firmou Expres Menu a externí účetní (plnění zákonných povinností)
 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti firmy Expres Menu pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem firmy Expres Menu)
 • vyhodnocování chování zákazníka během nákupu na e-shopu a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti Expres Menu o podmínkách dalších objednávek, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další kupní smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti Expres Menu)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • monitorování hovorů a videohovorů s infolinkou Expres Menu (plnění smlouvy)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv firmy Expres Menu (oprávněný zájem firmy Expres Menu)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem firmy Expres Menu)
 • evidence zneužívání služeb (oprávněný zájem firmy Expres Menu)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.
U zákazníků firmy Expres Menu, je firma Expres Menu oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o nákupech a údaje z jejich komunikace s firmou Expres Menu po dobu 4 let ode dne poslední kupní smlouvy s firmou Expres Menu.

V případě zakoupení zboží od firmy Expres Menu je firma Expres Menu oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a firmou Expres Menu po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem (firmou Expres Menu) a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

V případě jednání mezi firmou Expres Menu a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je firma Expres Menu oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené firmou Expres Menu jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro uzavření smlouvy o obchodním zastoupením a zaměstnanecké smlouvy z průkazu totožnosti jsou ze strany firmy Expres Menu zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy s firmou Expres Menu. Pro naplnění této zákonné povinnosti si firma Expres Menu ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení platnosti smlouvy kopie občanských průkazů s údaji nutnými k archivaci smlouvy, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro archivaci smlouvy, jsou na kopii průkazu začerněny.

Kamerové záznamy prodejny a z prostor firmy Expres Menu a okolí budovy Expres Menu jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2. Zpracovávání údajů zákazníků Expres Menu se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka Expres Menu s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá firma Expres Menu nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude firma Expres Menu od 25. 5.2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro emailové nabídky akčního zboží, sezónní nabídky a novinek.

Proto si firma Expres Menu bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při nakupování produktů firmy Expres Menu a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů firmy Expres Menu a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je Expres Menu oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 2 let ode dne ukončení kupní smlouvy, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Expres Menu pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník Expres Menu v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Expres Menu s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou produktů Expres Menu. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných firmou Expres Menu, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Expres Menu, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných firmou Expres Menu

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných firmou Expres Menu, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Expres Menu a pro účely internetové reklamy společnosti Expres Menu.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou Vámi používaném prohlížečem ukládány ve Vašem počítači. Tyto soubory umožňují našemu systému rozpoznat Váš prohlížeč a např. Vám naši reklamu na speciální akce ukazovat jen omezeně. Cookies nám umožňují optimalizovat internetovou nabídku Vašim zájmům. Cookies Expres Menu jsou pomocí bezpečnostního standardu Vašeho prohlížeče chráněny proti přečtení třetí osobou. Na webových stránkách jsou pomocí tzv. permanent cookies za použití pseudonymu shromažďovány údaje k marketingovým a optimalizačním účelům. Tyto údaje slouží identifikaci speciální potřeby pro jednotlivé skupiny zákazníků. Pokud jste např. výrobek vložili do košíku, následně jste opustili náš e-shop bez zavření prohlížeče a později jste se opět na naši stránku vrátili, "permanent cookie" zajistí, že Vámi vybraný výrobek v nákupním košíku zůstane. Tyto údaje nejsou využívány k osobní identifikaci návštěvníka našich webových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji přes nositele pseudonymu.

Pokud se po návštěvě našich stránek neodhlásíte, Vaše jméno a nákupní košík se uloží s použitím tzv. permanentní cookies. Z bezpečnostních důvodů je přístup do Vašeho účtu nadále chráněný heslem. Pokud prohlížeč používá více osob, raději se po své návštěvě e-shopu odhlaste.

V nápovědě, která je součástí menu webových prohlížečů, se dočtete, jak zajistit, aby Váš prohlížeč neakceptoval nové cookies, jak Vás může Váš prohlížeč upozornit na to, že obdržel nové cookies, nebo také jak všechny cookies, které jste obdrželi, vypnete. My Vám ale doporučujeme nechat funkce cookies plně v provozu, protože pouze pomocí cookies je možné regulovat reklamu. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry.

 

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Firma Expres Menu při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Expres Menu, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od firmy Expres Menu a nesmí je využít jinak. Jde zejména o doručovací společnosti, znalce, advokáty, auditory, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie nedochází. Zpracovatelé nesmí předávat údaje zákazníků Expres Menu třetím osobám za účelem podnikání.

Firma Expres Menu v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

D. Způsob zpracování osobních údajů

Firma Expres Menu zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Firma Expres Menu vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

E. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti Expres Menu užívá firma Expres Menu zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných firmou Expres Menu je vždy zřejmé, že firma Expres Menu je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Expres Menu, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Expres Menu identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Expres Menu:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost Expres Menu oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla firmy Expres Menu.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude firma Expres Menu zpracovávat. Zákazník firmy Expres Menu, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na sídle firmy Expres Menu, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud firma Expres Menu neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Firma Expres Menu má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla firmy Expres Menu.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla firmy Expres Menu.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany firmy Expres Menu v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla firmy Expres Menu.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat firmu Expres Menu o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na sídle firmy Expres Menu po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu firmy Expres Menu.
V případě, že firma Expres Menu neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, firma Expres Menu zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla firmy Expres Menu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na infolince, na sídle firmy Expres Menu anebo emailem.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na sídle Expres Menu nebo na infolince.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Firma Expres Menu uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 01.06.2021.

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo vyjádřit nesouhlas, využijte prosím níže uvedený kontakt.

Expres Menu, s.r.o.
Petříkovická 518, 541 03 Trutnov
E-mail: info@expresmenu.com

Tel.: +420 499 399 421

Dostupnost ve dnech: pondělí – pátek 8 - 15 hod

Zpět do obchodu